top of page

Om

Dansk Biomekanisk Selskab

01/

DBS bestyrelse

03/

Generalforsamling

Vedtægter


§ 1
Navn og hjemsted


Stk. 1 Foreningens navn er Dansk Biomekanisk Selskab (forkortes DBS).

Stk. 2 Foreningens hjemsted følger den til enhver tid siddende formands adresse.


§ 2
Formål


Stk 1.
Dansk Biomekanisk Selskab har til formål at fremme læren om og kendskabet til biomekanik.

Stk 2.
Selskabet skal fremme nationale og internationale kontakter mellem videnskabsfolk indenfor området, fremme viden om Biomekanik på nationalt plan blandt relevante faggrupper og den generelle befolkning, samt samarbejde med beslægtede nationale som internationale organisationer.

Stk 3.
Dansk Biomekanisk Selskabs ejendom og indtægter skal udelukkende anvendes til de formål, der er anført i Stk. 1 og 2, og ingen del af den pågældende ejendom eller indkomst kan udbetales eller på anden måde distribueres direkte eller indirekte til medlemmer af selskabet, undtagen i god tro i forbindelse med fremme af disse formål.


§ 3
Medlemmer


Stk 1.
Som medlemmer kan optages personer med en professionel, videnskabelig eller generel interesse i biomekanik.

Stk 2.
Medlemskab opdeles i følgende medlemskategorier: Ordinære medlemmer, æresmedlemmer og studentermedlemmer. a. Ordinære medlemmer skal være personer med en professionel og videnskabelig interesse i Biomekanik.b. Æresmedlemmer. Skal være et begrænset antal personer, der har ydet fremragende bidrag til dansk biomekanik. Æresmedlemmer er fritaget for kontingentindbetaling.c. Studenter-medlemmer skal være studerende på fuld tid ved en videregående uddannelse.

Stk 3.
Indmeldelsen sker efter kassererens modtagelse af korrekt udfyldt ansøgningsskema samt betalt fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted.

Stk 4.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren.

Stk 5.
Kassereren meddeler bestyrelsen og generalforsamlingen om nye og afsluttede medlemskaber ved den årlige generalforsamling.

Stk 6.

Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.

Stk 7.

Brugen af medlemskab til enhver form for fremme af politiske, økonomiske eller reklamemæssige forhold er forbudt.


§ 4
Generalforsamlingen


Stk 1.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk 2.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i anden halvdel af kalenderåret, og medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen skriftligt med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

a. 
I år med afholdelse af videnskabeligt møde, afholdes generalforsamlingen i tæt tilknytning til dette.

Stk 3.
Alle fremmødte medlemmer har taleret og stemmeret.

Stk 4.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetællere
4) Bestyrelsens årsberetning forelægges mundtligt samt skriftligt til godkendelse
5) Forelæggelse af regnskab til godkendelse
6) Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
7) Valg af formand i lige år
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer – i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
9) Valg af 2 suppleanter for 1 år.
10) Indkomne forslag.
11) Eventuelt.

Stk 5.
Genvalg kan finde sted.

Stk 6.

Regnskab og budget fremlægges til medlemmerne på generalforsamlingen.

Stk 7.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
Stk 8.

Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves det, at der ved vedtægtsændringer opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
 
Stk 9.

Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.

Stk 10.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5
Bestyrelsen


Stk 1.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bortset fra formandsposten der vælges på generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv medformand, næstformand, kasserer og evt. menige bestyrelsesmedlemmer.a. Det er bestyrelsens opgave at sikre at der til bestyrelsesvalg opstilles kandidater fra flest mulige institutionerrepræsenteret i selskabet.

Stk 2.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent,eller 1 bestyrelsesmedlem kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.a. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden ogreferenten.b. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmerer til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.Der kan stemmes ved fuldmagt.


§ 6
Økonomi


Stk 1.

Regnskabs- og revisionsåret går fra 1. juli til 30. juni.


§ 7
Hæftelse og tegningsregler


Stk 1.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Stk 2.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Stk 3.

Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.


§ 8
Ændring af vedtægter


Stk 1.

Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved generalforsamlingen er for forslaget.Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføresmed ½ af de afgivne stemmer.


§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

Stk 1.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerneskriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Stk 2.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringenog afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3og 10 under § 4, stk. 4.

Stk 3.

Hvis ikke mindst ½ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stedepå generalforsamlingen kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

Stk 4.

Tale- og stemmeret følger de for den ordinære generalforsamling gældende regler.


§ 13
Eksklusion


Stk 1.

En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der modarbejder og/eller misbruger foreningens formål. Beslutningenkan appelleres til generalforsamlingen hvor der kræves 2/3’s majoritet af de fremmødte stemmeberettigedemedlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

Stk 2.

Medlemmer kan til bestyrelsen skriftligt indstille et medlem til eksklusion.


§ 14
Nedlæggelse af foreningen


Stk 1.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede.Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilkenopløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Den sidste generalforsamlingindkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

Stk 2.

Ved foreningens opløsning fordeles foreningsformuen i overensstemmelse med vedtægtens § 2.

 Artikler og nyheder

Få indblik og inspiration

bottom of page